Подaци зa идентификaцију

1. Назив фирме:                 Културни центар "Чукарица"

2. Седиште и општина:      Београд, Чукарица

3. Адреса:                            Тургењевљева бр. 5

4. Директор:                        Миодраг Ракочевић

5. ПИБ:                                 100974025

6. Матични број:                 07050984

7. Регистарски број:          130501929

8. Шифра делатности:       9001

9. Жиро рачун:                   840-608668-52 - Управа за трезор

                                             840-608664-64 - Управа за трезор

10. Обвезник ПДВ:            ДА

11. Број телефона:            3559 - 368

                                              3552 678                            

12. Бр. факса:                     2542 - 553

13. И-меил:                          office@kccukarica.rs

14. Сајт:                               www.kccukarica.rs